LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Ceramic Pipe Guide

Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
Ceramic pipe guide A type Ceramic pipe guide A type Inner hole size: 0.1mm, 0.13mm, 0.15mm, 0.2mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.4mm,0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm
Ceramic pipe guide B-I type Ceramic pipe guide B-I type  Inner hole  size: 0.2mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3mm,1.4mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.7mm, 1.8mm, 1.9mm, 2.0mm, 2.1mm, 2.2mm, 2.3mm, 2.4mm, 2.5mm, 2.6mm, 2.7mm, 2.8mm, 2.9mm, 3.0mm, 3.1mm, 3.2mm
Ceramic pipe guide B-O type

Ceramic pipe guide B-O type

Inner hole size: 0.2mm, 0.25mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3mm,1.4mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.7mm, 1.8mm, 1.9mm, 2.0mm,2.1mm, 2.2mm, 2.3mm, 2.4mm, 2.5mm, 2.6mm, 2.7mm, 2.8mm, 2.9mm, 3.0mm, 3.1mm, 3.2mm
Ruby pipe guide B-R type

Ruby pipe guide B-R type

Inner hole size: 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm 1.0mm
100mm long ceramic pipe guide

100mm long ceramic pipe guide

inner hole size: 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm,1.7mm, 1.8mm, 1.9mm, 2.0mm, 2.1mm, 2.2mm, 2.3mm, 2.4mm, 2.5mm, 2.6mm, 2.7mm, 2.8mm, 2.9mm, 3.0mm
60mm long ceramic pipe guide

60mm long ceramic pipe guide

inner hole size: 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm
Ceramic pipe guide D type

Ceramic pipe guide D type

inner hole size: 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm, 1.0mm
Ceramic pipe guide C type

Ceramic pipe guide C type

inner hole size: 3.1mm, 3.2mm, 3.3mm, 3.4mm, 3.5mm, 3.6mm, 3.7mm, 3.8mm, 3.9mm, 4.0mm, 4.1mm, 4.2mm, 4.3mm, 4.4mm, 4.5mm, 4.6mm, 4.7mm, 4.8mm, 4.9mm, 5.0mm, 5.1mm, 5.2mm, 5.3mm, 5.4mm, 5.5mm, 5.6mm, 5.7mm, 5.8mm, 5.9mm, 6.0mm, 6.1mm, 6.2mm, 6.3mm
Sodick K1C TS dies guide

Sodick K1C TS dies guide

inner hole size: 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm,1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm,1.7mm, 1.8mm, 1.9mm, 2.0mm, 2.1mm, 2.2mm, 2.3mm, 2.4mm, 2.5mm, 2.6mm, 2.7mm, 2.8mm, 2.9mm, 3.0mm
 Sodick K1C Ceramic Dies guide

Sodick K1C Ceramic Dies guide

 inner hole size: 0.2mm, 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm,1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm,1.7mm,1.8mm, 1.9mm, 2.0mm, 2.1mm, 2.2mm, 2.3mm, 2.4mm, 2.5mm,2.6mm, 2.7mm, 2.8mm, 2.9mm, 3.0mm,
Dies guide for charmilles HD30

Dies guide for charmilles HD30

specification: OD16 – OD12 x 35mm

inner hole size:  0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.7mm, 0.8mm, 0.9mm,1.0mm, 1.1mm, 1.2mm, 1.3mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.7mm, 1.8mm, 1.9mm, 2.0mm, 2.1mm, 2.2mm, 2.3mm, 2.4mm, 2.5mm, 2.6mm, 2.7mm, 2.8mm, 2.9mm, 3.0mm,

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN