LAM PHU CO.,LTD

62 Hoàng Bật Đạt, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 0938923778 - 0908021514 ( Hồ Chí Minh & Đà Nẵng) - 0938923778 (Hà Nội)

Power Feed Contact for EDM Machine Sodick

Power Feed Sodick
Picture Code No. Orignal P/No. Dimension Position Application
S001 S001 3080316 Φ18X10 Upper AP150. AW. BF. EPOC~W series Guide unit 83 / AWT type
S002 3080314 Φ18X14 Lower AP150. AW. BF. EPOC~W series Guide unit 83.84 / AWT type
S003S 3080318 16X10 Upper EPOC~W. G. GW. GOW series Guide unit 84 / AWT type Material : Silver tungsten
S003T 3080318 16X10 Upper EPOC~W. G. GW. GOW series Guide unit 84 / AWT type Material : Cermet
S004S 3080324 14X11X12 Upper AW. AP150. BF. EPOC series Guide unit 85-3 / AWT type Material : Silver tungsten
S005LS 3080307 12.5X14X11.7 Upper AW. AP150. BF. EPOC series Guide unit 85-2.3 / Manual type Material : Silver tungsten
S005RS 3080308 12.5X14X11.7 Upper AW. AP150. BF. EPOC series Guide unit 85-2.3 / Manual type Material : Silver tungsten
S005LT 3080307 12.5X14X11.7 Upper AW. AP150. BF. EPOC series Guide unit 85-2.3 / Manual type Material : Cermet
S005RT 3080308 12.5X14X11.7 Upper AW. AP150. BF. EPOC series Guide unit 85-2.3 / Manual type Material : Cermet
S006S 3080311 12.5X19X11.6 Lower AW. BF. EPOC~W. GO. GW series Guide unit 85-2.3 type Material : Silver tungsten
S008S 3080320 Φ12X20.6 Common AP150 series Guide unit KM-3 type Material : Silver tungsten
S009S 3080301 Φ10X8X30 Common A. AP. AQ. AW. EPOC series Guide unit 86-1 type Material : Silver tungsten
S010 3085936 3080972 3084592 4.8X40X20 Common A. AP. AQ. AW. EPOC series Guide unit 87-3 type
S010G 3085936 3080972 3084592 4.8X40X20 Common A. AP. AQ. AW. EPOC series Guide unit 87-3 type TiN coated – Gold color
S010L 3085936 3080972 3084592 4.8X40X20 Common A. AP. AQ. AW. EPOC series Guide unit 87-3 type TiAIN coated – Grey color

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN 24/7

SẢN PHẨM LIÊN QUAN